ENG CMU Extended Warm Welcome to Delegates from French Embassy in Thailand

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Xavier GROSMAITRE, Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.00-10.00 น.  ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการด้าน Franco-Thai Fellowship and Mobility Programs และแนะนําการศึกษาต่อในสาธารณรัฐฝรั่งเศสให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการหารือในเรื่องการเตรียมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม สาธารณรัฐฝรั่งเศส Mme. Sylvie RETAILLEAU, French Minister of Higher Education and Research ที่มีกำหนดจะเดินทางมาเยือนในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ในการหารือดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมหารือจากส่วนงานอื่นประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา  รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการหารือครั้งนี้ด้วย