วิศวฯ มช. ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และกลุ่ม Sci – Consortium พร้อมเดินหน้าจัดทำโครงการพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  พร้อมด้วยรองคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Consortium) ลงพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการให้สามารถนำไปพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง ให้มีความรู้จากการวิจัยและการศึกษาร่วมกันในทุกมิติของการพัฒนาพื้นที่สูง

โครงการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทำประกอบไปด้วย “การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบให้น้ำและสำรองน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่สูงแปลงเกษตรอินทรีย์ โครงการหลวงแม่ทาเหนือ” ซึ่งได้ดำเนินการในช่วงวันที่ 2 มกราคม 2567 – 1 เมษายน 2567 โดยได้มีการลงพื้นที่สำรวจศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ และศักยภาพน้ำในพื้นที่แม่ทาเหนือ รวมถึงจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่าย โครงการ“การถ่ายเทคโนโลยีพัฒนาสระน้ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งอยู่ในระหว่างทำสัญญาโครงการ  และโครงการ“โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ชุมชนเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ” ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับทางคณะเกษตรศาสตร์จัดทำโครงการขึ้นซึ่งอยู่ในระหว่างช่วงยื่นขอโครงการ อีกด้วย