กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กร ตามแนวทาง EdPEx ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 (site visit EdPEx300) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่