ENG CMU Welcome Bangkok Airways

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทธิโธ และผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ  ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้าเยี่ยมจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยเเละถ่ายทอดเทคโนโลยี (40 ปีวิศวฯ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายนามผู้เข้าพบจากบางกอกแอร์เวย์ ประกอบด้วย คุณวิฤทธิ์ คุปตสันติ (นักบินสายการบิน Bangkok Airways) คุณสหัสชัย วิมุกตะลพ (ครูการบิน นักบินของโรงเรียนการบิน BATC) คุณชายชนก รักษนาเวศ (ครูการบิน นักบินของโรงเรียนการบิน BATC) คุณมิเชล ดาเนียส (ครูการบิน นักบินของโรงเรียนการบิน BATC) คุณผกามาศ หม่องอ้น (ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด) คุณวริศ แซ่ลี้(ฝ่ายขายและการตลาด) และ คุณปณิดา มณีใส (ฝ่ายขายและการตลาด) ในการนี้ ทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการเป็นนักบินในแก่นักศึกษาที่สนใจในหัวข้อ Aircraft General knowledge หัวข้อ A day of Airline Pilot To be Pilotและหัวข้อ Pilot psychological examination mock-up