วิศวฯ มช. นำทีมนักวิจัยจาก Nanyang Technological University ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน เก็บข้อมูลโครงการ “Clean Water Access for Nongmontha Village, Chiang Mai,Thailand -Feasibility Studies”

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ หัวหน้าโครงการ “Clean WaterAccess for Nongmontha Village, Chiang Mai,Thailand -Feasibility Studies” เดินทางเข้าหารือร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และสมาชิกที่เกี่ยวข้อง สมาชิก อบจ.เชียงใหม่ ตัวแทนจากภาคประชาชน 4 ชุมชน ประกอบด้วย บ้านหนองมณฑา บ้านใหม่  บ้านปางมะโอ และบ้านขุนวิน  เข้าร่วมในการหารือในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และ หมู่บ้านหนองมณฑา ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้เกี่ยวข้องกับโครงการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Nanyang Technological University ประเทศสิงค์โปร์  ร่วมลงพื้นที่เพื่อหารือกับภาคชุมชน เนื่องด้วยในระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จึงมีความต้องการระบบที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ และจากการหารือกับประชาชนในพื้นที่พบว่ามีความต้องการสร้างระบบพร้อมเดินท่อน้ำทั้งหมด จากนั้นมีการสำรวจแหล่งน้ำโดยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ทำการเก็บน้ำจากแหล่ง 3 แห่ง ไปวิเคราะห์ผล รวมถึงสำรวจอัตราการใช้น้ำ ค่าความสะอาดของน้ำ จุดติดตั้งถังเก็บพักน้ำ จุดติดตั้งระบบสูบน้ำ ระบบการเดินท่อน้ำ เพื่อทำการออกแบบ พร้อมจัดทำ BOQ สำหรับการก่อสร้างที่จะดำเนินการในอนาคต