ผู้แทนคณะผู้บริหารวิศวฯ มช. ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ในงานวันคล้ายวันสถาปนา มช. 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนคณะผู้บริหารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ดังนี้

  • รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2564 จากกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มช.
  • รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2564 ประเภทนักวิจัยดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • โล่ประกาศเกียรติคุณตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • รางวัลการค้นคว้าอิสระดีมาก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 ได่แก่ นางสาวชลลดา อุตสาคต นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลิน เหล่าศิริถาวร จากงานวิจัยเรื่อง “การลดของเสียในกระบวนการประกอบแผงวงจรพิมพ์โดยใช้เทคนิคซิกส์มา”

โดยมีอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เป็นประธานในพิธีเมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมวลภาพเพิ่มเติม>>> https://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1739