เปิดรั้วช้างเหล็ก ผู้บริหารวิศวฯ มช. พบผู้ปกครอง พร้อมปฐมนิเทศนศ.ใหม่ ต้อนรับ และสร้างแนวทางร่วมดูแลลูกช้างเชือกใหม่ไปด้วยกัน

ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2565 ผ่านการถ่ายทอดสดในช่องทางออนไลน์ นอกเหนือจากได้รับเกียรติจากอธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต ในการกล่าวต้อนรับ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ตลอดจนให้แนวทางในการดูแลนักศึกษาร่วมกัน พร้อมนี้ ยังมีการเสวนา “เรียนอย่างไรให้ประสบความสําเร็จ”  ว่าด้วยหลักสูตร การเรียนการสอน เกรดสําคัญอย่างไรต่อการเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วินัยนักศึกษา รวมถึงทุนการศึกษา ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์, รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ  และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จํารูญ อีกทั้งแนะนํานายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้รับทราบถึงการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา นอกจากนี้คณะฯ ยังเห็นความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพจิตของนักศึกษา จึงมีการบรรยาย “ระบบการให้บริการด้านสุขภาพจิตแบบองค์รวม” โดยนายกัมพล  ใหม่จันทร์ดี นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญประจำคณะฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.