วิศวฯ มช. ต้อนรับนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และที่ปรึกษา เข้าหารือเรื่องเมืองอัจฉริยะ Smart Nimman

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พรมวังขวา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล หัวหน้าห้องวิจัย Smart Energy & Environ Mental Lab มช. ในฐานะหัวหน้าโครงการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับเมืองอัจฉริยะ ให้การต้อนรับนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมนางสาวนัชชา บรรณจักร์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี และทีมช่าง เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ เพื่อเป็นแนวคิดนำร่องโครงการ Smart Nimman บริเวณย่านถนนนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.