มุ่งสู่ตลาดทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เสริมสมรรถนะตอบโจทย์โลกพลิกผัน วิศวฯ มช. ร่วมเปิดตัวโครงการ Skills4Life: The Missing Piece ฟูมฟักทักษะ Soft Skills โดย CMU Lifelong

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกษร ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “Skills4Life: The Missing Piece แพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่เพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย” เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เอสเอฟเอ็กซ์ เมญ่า เชียงใหม่ (SFX Cinema MAYA) โครงการข้างต้นดำเนินงานโดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: CMU Lifelong มุ่งฟูมฟักทักษะจำเป็นในชีวิตและการทำงาน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในตลาดแรงงานไทยให้พร้อมรับการแข่งขันทั้งทางด้านเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดกิจกรรมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติภายในงาน ความว่า “โครงการ Skills4Life เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้พันธกิจด้านการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยและการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 4) โดยดำเนินการจัดทำหลักสูตรฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน Skills4Life เพื่อยกระดับทักษะ Soft skills อย่างมีมาตรฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ตรง ทั้งจากภายใน รวมถึงภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมออกแบบหลักสูตรจำนวนกว่า 20 ท่านใน 4 กลุ่มทักษะรวมจำนวน 16 หลักสูตร อนึ่ง แพลตฟอร์ม Skills4Life เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งยังมีการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร (Tailor-Made Course) ร่วมด้วย ซึ่งจักก่อเกิดการพัฒนาทักษะ Soft skills พร้อมระบบสนับสนุนเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตสำหรับคนทุกช่วงวัย”