วิศวฯ มช. ต้อนรับ DELTA ELECTRONICS (Thailand) เข้านำเสนองานจัดการพลังงาน และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมหารือความร่วมมือในอนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รวมถึงผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ ตลอดจนหัวหน้าภาควิชาเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ, หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร, หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัชร นาคเขียว และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์  ให้การต้อนรับคุณสมบูรณ์  โพธิ์ทอง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR Manager) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เดลต้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ใoโอกาส เข้าพบเพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัท รวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการพลังงาน ได้แก่ ระบบ power system สำหรับสารสนเทศ ยานยนต์ โทรคมนาคม ระบบงานอุตสาหกรรม สำนักงานอัตโนมัติ อุตสาหกรรมการแพทย์ เครื่องอัดประจะสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิพัดลมระยาบความร้อน EMI Filter ฯลฯ ในโอกาสเดียวกันยังได้หารือถึงความร่วมมือที่จะสามารถเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.