วิศวฯ มช.ร่วมงานนิทรรศการ “The Artist to Learn and Understand the Life” เชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ชิน ประสงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ชิน ประสงค์ ซึ่งเป็นการถ่ายทอดผลงานศิลป์จากความทรงจําและประสบการณ์แต่ละช่วงชีวิตของศิลปิน ในหัวข้อ “The Artist to Learn and Understand the Life” จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติของศิลปินแห่งชาติ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ พร้อมสืบสานองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านประติมากรรม ตลอดจนจิตรกรรมแก่สาธารณะ ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมออดิทอเรียมทรงเมล็ดข้าว อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)