วิศวฯ มช. ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก Seoul National University หารือแนวทางการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์ พร้อมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชพล โรจนรัตนางกูร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภิรักษ์ หกพันนา ร่วมให้การต้อนรับ Professor.Woojae Seong จาก Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาสเดินทางเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางสร้างความร่วมมือด้านวิชาการรวมถึงงานวิจัยในอนาคต ขณะเดียวกันคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมหารือ ตลอดจนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์