วิศวฯ มช. เดินสายสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น เยือน Department of Urban Engineering, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo

เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ), หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร, อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ วงศ์เรือง ตลอดจนอาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ เดินหน้าตามส่วนหนึ่งของกิจกรรม One Faculty One MOU (OFOM) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบผู้บริหาร Department of Urban Engineering, Graduate School of Engineering, University of Tokyo ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิจัย วิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยมี Prof. Dr.Tsuyoshi Fujita หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วย Prof. Dr.Satoshi Takizawa, Prof. Dr.Hiroyuki Katayama, Assoc. Prof. Dr.Kiyo Kurisu, Asst. Prof. Dr. Toru Hayashi และ Dr. Benyapa Sawangjang ให้การต้อนรับ