ชมรมกีฬากอล์ฟ มช. มอบรายได้จากการจัด CMU OPEN 2022 เป็นทุนการศึกษาแก่ นศ. มช.

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ในฐานะประธานชมรมกีฬากอล์ฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์  กรรมการชมรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง ร่วมมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟ CMU OPEN 2022 ให้แก่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมรับมอบทุนการศึกษาประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ นางเพ็ญสุวรรณส์ นาคะปรีชา นายสุพจน์ เจียมจรัสรังษี รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์ ชวาลกุล ซึ่งการแข่งขันกอล์ฟ CMU OPEN 2022 ได้จัดการแข่งขันไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา และทางชมรมกีฬากอล์ฟ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนดการจัดการแข่งขันกอล์ฟ CMU OPEN 2023 ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกอล์ฟ North Hill Chiang Mai Golf Club อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป