Rock Your Profile with LinkedIn เชื่อมโยงบุคลากรด้านการสื่อสาร และบุคลากรสายวิชาการพร้อมก้าวสู่ LinkedIn

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองคณบดี อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ Rock Your Profile with LinkedIn ในวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เล็งเห็นว่าพฤติกรรมด้านการบริโภคสื่อของประชากรบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันแพลตฟอร์ม LinkedIn ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย มีความสำคัญต่อภาคธุรกิจและการทำงานในวงการวิชาการ ช่วยเพิ่มโอกาสในการรับข้อมูลสำคัญผ่านโพสต์บทความและสามารถแสดงความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับงานของตน นำไปสู่การสร้าง Branding ที่ดีสำหรับผู้ใช้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณชมพูนุช โตเจริญ ผู้ก่อตั้ง บริษัท อินไลท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นวิทยาการในการบรรยายรวมถึงการทำ Workshop