ตรวจเข้ม ! วิศวฯ มช. จัดการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA) ตามระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.สุรชัย สานติสุขรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ให้เกียรติเป็น Auditor ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานภายในคณะฯ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงานและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความเป็นระเบียบแบบแผนและเป็นมาตรฐานสากล และในเวลา 16.00 น. เป็นการรับฟังสรุปผลการตรวจฯ และพิธีปิดโครงการ