วิศวฯ มช. จัดพิธีทำบุญบ้านนนายช่าง ประจำปี 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ จัดพิธีทำบุญบ้านนายช่าง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ บ้านนายช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งบ้านนายช่างแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าหรือนายช่าง โดยการนำความรู้ ศักยภาพ และประสบการณ์ของนักศึกษาเก่ามาพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาปัจจุบัน อีกทั้งบ้านนายช่างยังใช้เป็นสำนักงานสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สาขาภาคเหนือ)  อีกด้วย