หลอมเกียร์รวมใจ สานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบันคณะวิศวฯ มช.

คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ผู้ซึ่งให้ความสำคัญกับทั้งศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่า และพร้อมส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในคณะฯ ผ่านกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00 น.  ณ อาคารฤทธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงเช้าของประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2566 นักศึกษาปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ทยอยเดินทางกลับเข้ามายังคณะฯ เพื่อพบปะ พี่ ๆ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ (นายช่าง) ที่รอให้กำลังใจ น้อง ๆ อีกทั้งทางด้านสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน โดยมีนายกสมาคมฯ คุณชุมพล ปทานุคม เป็นผู้กล่าวต้อนรับภายในกิจกรรมยังมีการมอบปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษาปัจจุบัน โดยตัวแทนของศิษย์เก่า เกียร์ 4 เกียร์ 14 เกียร์ 24 เกียร์ 34 เกียร์ 44 และนักศึกษาเก่ารุ่นอื่น ๆ จากนั้น  รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร จึงได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนในการกล่าวขอบคุณ ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันแล้ว จะเข้าสู่กิจกรรมสายรหัส ซึ่งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจะแยกย้ายพบปะตามจุดนัดหมายของแต่ละสายรหัส เพื่อหลอมรวมใจชาวเกียร์ที่ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเกียร์รุ่นใดก็ต่างรักใคร่กลมเกลียวเปรียบดั่งครอบครัว วิศวฯ มช.