วิศวฯ มช. เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร พร้อมด้วยเลขานุการคณะฯ นางพรรณี โศจิธรรมพร เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 45 ครั้งที่ 4/2566 และการสัมมนาศึกษาดูงานโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก การประชุมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสให้สถาบันสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานในสถาบันเครือข่ายสมาชิก เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาและงานวิชาการที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และในการจัดประชุมฯ ได้รับเกียรติจากรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดการประชุมโดยประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาคณบดีฯ ได้มีการบรรยายในหัวข้อ การเพิ่มโอกาสและความสามารถของวิศวกรไทยในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย ดร.ปิยพรรณ หันนาคินทร์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานหน่วยบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม (USIS) สถานทดลองเพื่อการวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและอาหาร ตามลำดับ