วิศวฯ มช. จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการบริหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นรุ่นใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ฟองสมุทร ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการบริหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางและระดับต้นรุ่นใหม่ (Succession Plan) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 2 โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีทักษะและภาวะความเป็นผู้นำและเข้าใจบริบทการเป็นผู้บริหารระดับกลางและระดับตัน รวมถึงการถ่ายทอดความเป็นผู้นำสู่บุคลากรรุ่นใหม่ในอนาคต และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาและประยุกต์ความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงทัศนคติที่ถูกต้องในการบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2566 โดยมี คุณชมพูนุช โตเจริญ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ Leader Mindset & Essential Skills for lead people และหัวข้อ Problem Solving, Critical Thinking & Creativity นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนา การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน โดยวิทยากรจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ คุณวิวรรณ ศรีทองคำ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย คุณมนสิชา แสวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจสอบภายใน คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร อดีตเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ คุณกมลชนก กาวิล เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ คุณอัญชลี วิเลิศศักดิ์ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนวกองพัฒนานักศึกษา และคุณพรรณี โศจิธรรมพรเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์