ENG CMU Management Meeting ทีมบริหารวิศวฯ มช. ร่วมประชุมสัมมนา ขับเคลื่อนคณะสู่ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม

คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ จัดการประชุมสัมมนาของฝ่ายบริหาร (Management Meeting) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 31 มกราคม เวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม Suthep hall 1 ชั้น 4 โรงแรม เชียงใหม่ แมริออท โดยได้รับเกียรติจากคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร กล่าวเปิดการสัมมนา และรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา เป็นผู้แจ้งวาระการประชุม ซึ่งการประชุมสัมมนานี้มีผู้เข้าร่วมกาประชุมประกอบด้วยผู้บริหารคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานและผู้ช่วยหัวหน้างาน

การประชุมสัมมนาของฝ่ายบริหาร (Management Meeting) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 จัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสในการนำเสนอผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะฯ ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566) โดยนำเสนอตามยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการนำมาใช้พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการรายได้ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการองค์กร และยุทธศาสตร์ที่ 5 การปฏิรูปองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 (site visit EdPEx300) และการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิศวกรรม