วิศวฯ มช. ร่วมกับ เภสัช มช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง EdPEx

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 (site visit EdPEx300) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ปฏิบัติ ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์) ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์  อาวิพันธ์ (อาจารย์ประจำภาควิชาบริบาลเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์) คุณสุวัฒน์  งามดี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ และ คุณปิยพร  มานะกิจ หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Co-Working space (ห้องสมุด) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่