คณบดี วิศวฯ มช. ร่วมอภิปรายในกิจกรรมสัมมนา “จับกระแสการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายกลุ่มกิจกรรมสัมมนา “จับกระแสการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในหัวข้อ “คณะกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทิศทาง โอกาส ความคาดหวังและความท้าทาย” ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ด้วงมะโน อาจารย์ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มช. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา เป็นผู้ดำเนินรายการ ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องดอยสุเทพ 1 – 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนาดังกล่าวจัดโดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาหัวข้อ “ทิศทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต การบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรผ่านวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ Key to Understand Customer Segmentation : เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร” โดย คุณพัชรี คุณาวุฒิ ผู้ช่วยชาญฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรส่วนงานในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสนับสนุนด้านวิชาการเข้าร่วมรับฟังวิสัยทัศน์การศึกษายุคใหม่ โดยคาดหวังว่าผลจากการสัมมนาดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของส่วนงานให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน อีกทั้งสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคต และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นช่องทางในการส่งเสริมและต่อยอดการให้บริการด้านการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและสอดรับพฤติกรรมผู้เรียนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามพันธกิจในด้านการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมคนในสังคมให้เป็นทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังในการขับเคลื่อนของประเทศ