กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กร ตามแนวทาง EdPEx ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 (site visit EdPEx300) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย (คณบดีวิทยาลัยศิลปะฯ) ผศ.ดร.ปฏิสนธิ์ ปาลี (รองคณบดี) ผศ.ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา (รองคณบดี) ผศ.ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล (ผู้ช่วยคณบดี) คุณปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่ (เลขานุการวิทยาลัยศิลปะฯ) และ คุณธงชัย ยืนยงคีรีมาศ นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Co – Working Space (ห้องสมุด) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่