วิศวฯ มช. จัดงาน “เกียรติตระการ คุณงามขจร” ร่วมแสดงมุทิตาจิต พร้อมยกย่องเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณ ประจำปี 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “เกียรติตระการ คุณงามขจร” ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องฮวดใช้ ชั้น 2 ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม โดยในปีงบประมาณ 2566 มีผู้เกษียณอายุราชการ 5 ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม รองศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ กฤตวรกาญจน์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นายจำนงค์ ใจนวล สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นางสุพินิจ คำสอน สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ นายสมชาย ทะนานแก้ว สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ในการนี้ คณบดีได้ให้เกียรติกล่าว “คำนิยมกล่าวขานสานความดี” พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก “เกียรติกำนัล” แก่ผู้เกษียณอายุราชการ  เพื่อแสดงความขอบคุณและน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ผู้เกษียณได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ มุ่งมั่นและตั้งใจทำประโยชน์ให้แก่คณะฯ และในโอกาสนี้ผู้เกษียณอายุราชการได้ขึ้นกล่าว “คติพจนา” แบ่งปันประสบการณ์การทำงาน รวมถึงบอกเล่าความทรงจำที่ดีระหว่างการทำงานให้แก่ผู้ร่วมงานได้รับฟังและให้ข้อคิดในการทำงานเพื่อให้นำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองต่อไป