ข่าวเด่น

photo

วิศวฯ มช. หารือแนวทางการรับนักศึกษาฝึกงานร่วมกับ บริษัท แซม พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ และรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ พร้อมด้วยคณาจารย์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณิศวร์ ดีทายาท อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิโรตม์ คุณกิตติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ อาจารย์ ดร.ปณิดา ธารารักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อ่านต่อ
photo

Chiang Mai CCS จัดสัมมนาให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้าน “CCUS” แก่บุคลากรของ กฟผ.

กลุ่มวิจัยการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เชียงใหม่ (Chiang Mai CCS) จัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCUS Workshop)” ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. ติดอาวุธแก่บุคลากรสายวิชาการในโครงการ Tip and Trick for Correct Grading: Function Microsoft Excel

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Tip and Trick for Correct Grading: Function Microsoft Excel เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทราบข้อควรระวังและเทคนิคในการลดความผิดพลาดในการประเมินผล
อ่านต่อ
photo

Environmental ENG CMU x UHM เดินหน้าจัดโครงการอบรมเทคโนโลยีท่อพลาสติก และการใช้งาน

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดโครงการอบรม หัวข้อ เทคโนโลยีท่อพลาสติก และการใช้งาน พร้อมทั้งต้อนรับวิทยากรจาก บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด
อ่านต่อ

ข่าวสาร

23-02-2024

Chiang Mai CCS ร่วมประชุมระดมความเห็นเพื่อขับเคลื่อน CCUS TRM พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการแผนที่นำทางเทคโนโลยี CCUS จัดโดย สกสว.

23-02-2024

นักศึกษาวิศวฯ มช. กลุ่มนำร่องโครงการ E-SIE Hub เข้าศึกษาดูงาน Basecamp24 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

23-02-2024

วิศวฯ มช. หารือแนวทางการรับนักศึกษาฝึกงานร่วมกับ บริษัท แซม พรีซิซั่น (ประเทศไทย) จำกัด

22-02-2024

Chiang Mai CCS จัดสัมมนาให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้าน “CCUS” แก่บุคลากรของ กฟผ.

22-02-2024

Environmental ENG CMU x UHM เดินหน้าจัดโครงการอบรมเทคโนโลยีท่อพลาสติก และการใช้งาน

21-02-2024

Site Visit ENG CMU: วิศวฯ มช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

21-02-2024

วิศวฯ มช. ติดอาวุธแก่บุคลากรสายวิชาการในโครงการ Tip and Trick for Correct Grading: Function Microsoft Excel

20-02-2024

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กร ตามแนวทาง EdPEx ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตันตระวิวัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th