ข่าวเด่น

photo

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กร ตามแนวทาง EdPEx ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อรองรับการตรวจเยี่ยมคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 (site visit EdPEx300)
อ่านต่อ
photo

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์ และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและอาจารย์ไพศาล จั่วทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการบูรณะและปฏิสังขรณ์พระมหาธาตุเจดีย์วัดสวนดอกพระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อ่านต่อ
photo

วิศวฯ มช. นำเครื่องต้นแบบ Torrefaction และ Pyrolysis ไปใช้ในชุมชนเพื่อลดปัญหาการเผาเศษพืชผลทางการเกษตร ณ อบต.แม่นาจร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา เดินทางไปยังอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสาธิตวิธีการใช้เครื่องต้นแบบ Torrefaction และ Pyrolysis เพื่อลดปัญหาการเผาเศษพืชผลทางการเกษตร เช่น เศษจากข้าวโพดและข้าว ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
อ่านต่อ
photo

Engineering x ERDI x UNISERV participates in the press conference CMU towards Carbon Neutrality & opening ceremony: Negative Carbon Parking

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง (CMU RailCFC) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ (UNISERV CMU) และรองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (ERDI CMU)
อ่านต่อ

ข่าวสาร

21-02-2024

Site Visit ENG CMU: วิศวฯ มช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

21-02-2024

วิศวฯ มช. ติดอาวุธแก่บุคลากรสายวิชาการในโครงการ Tip and Trick for Correct Grading: Function Microsoft Excel

20-02-2024

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาองค์กร ตามแนวทาง EdPEx ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20-02-2024

วิศวฯ มช. นำเครื่องต้นแบบ  Torrefaction และ Pyrolysis ไปใช้ในชุมชนเพื่อลดปัญหาการเผาเศษพืชผลทางการเกษตร ณ อบต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

16-02-2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์ และอาจารย์ไพศาล จั่วทอง เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

15-02-2024

ENG CMU hosted an Informative Session on Programs and Scholarships in Collaboration with AIT

15-02-2024

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  โสภาแดง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อนุสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์)

15-02-2024

วิศวฯ มช. เดินหน้าหารือกับบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) พร้อมผลักดันแผนการเรียนหลักสูตรวิศวกรรมบูรณาการ

ข่าวสารทั้งหมด

สาขาวิชาเปิดใหม่!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตันตระวิวัฒน์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Sustainable Solid Waste Management and Policies - SWAP

สายตรงคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-539-44175 โทรสาร : 0-5394-2044 Email : pr@eng.cmu.ac.th