Time to Reskill ! วิศวฯ มช. จัดโครงการทบทวนการใช้งานระบบ CMU e-Document แก่บุคลากร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการทบทวนการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : CMU e-Document ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.50 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 302 ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อทบทวนการใช้งานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องให้กับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ CMU e-Document รวมไปถึงเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้งาน เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ในการนี้ได้รับเกียรติจากนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวศิริพร ก้อนคำ และนักจัดการงานทั่วไป นางสาวณัฏฐลัช นันทิสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยาย