วิศวฯ มช. เดินหน้าจัดโครงการสัมมนาบทบาทผู้บริหารในการพัฒนาการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สู่มาตรฐานสากล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการสัมมนาบทบาทผู้บริหารในการพัฒนาการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์สู่มาตรฐานสากล (Executive Role for Progressing Engineering Education toward International Standard) ภายใต้โครงการสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcomes-Bases Education และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับสากล (ABET) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่ เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความเป็นสากล โดยพร้อมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี นำแนวทางการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสากล Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) และ Thailand Accreditation Board of Engineering Education (TABEE) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยการสัมมนาดังกล่าวเน้นไปที่หัวหน้าภาควิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นแบบแผน

           โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษานำร่องที่ผ่านการประเมินจาก ABET อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วในปี พ.ศ.2564 และเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2 (ปี พ.ศ.2565 – 2568) บรรลุตามเป้าหมาย คณะทำงานโครงการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยให้ได้รับการรับรองจาก ABET ระยะที่ 2 ได้เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนำร่องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรภายใต้โครงการฯ ระยะที่ 2 ต่อไป