วิศวฯ มช. ติดอาวุธแก่บุคลากรสายวิชาการในโครงการ Tip and Trick for Correct Grading: Function Microsoft Excel

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Tip and Trick for Correct Grading: Function Microsoft Excel เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทราบข้อควรระวังและเทคนิคในการลดความผิดพลาดในการประเมินผล ทางการเรียนของนักศึกษาโดยการประยุกต์ใช้งาน Function Microsoft Excel ด้านการประเมินผลการเรียน โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์