สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน ASEAN 2020 : MANAGING DISASTERS & HAZE

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 โครงการวิจัยเครือข่ายประเทศไร้หมอกควันสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน (Haze Free Country Network in Upper ASEAN) เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการภายใต้แผนวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมด้วยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัย เพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด​งาน ASEAN 2020 : Managing Disasters & Haze ขึ้น ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

 
การสัมมนาข้างต้น เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับนานาชาติทางด้านการจัดการ และป้องกันปัญหาภัยพิบัติ และหมอกควัน มุ่งหวังให้เกิดการสร้างความตระหนักเชิง Social Impact ในการ รับรู้ปัญหาดังกล่าว รวมทั้งสร้างเครือข่ายการแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบและยั่งยืนกับทั้งในและต่างประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าแผนวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand)​ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายประเทศไร้หมอกควันสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน (Haze Free Country Network in Upper ASEAN) รวมด้วยความร่วมมือ 4 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมนักวิจัย นักศึกษา นักการเมือง ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป และตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ เข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนกว่า 100 ท่าน

ในโอกาสเดียวกันได้รับเกียรติจากวิทยากรจากภาครัฐบาล รวมถึงภาคเอกชนจากประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ จีน และไทย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยพิบัติและหมอกควันในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ “Collaborating for Clean Air: Experience and Lesson from China” และ “Preparing for The Disasters of Tomorrow” เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกันและกำจัดปัญหาดังกล่าวในรูปแบบ TED Talk อีกทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติและหมอกควันอย่างเหมาะสมจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย เช่น หน่วยวิจัยบูรณาการด้านหมอกควัน ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัทโฮลีสเมดิแคร์ จำกัด ผู้นำเข้าหน้ากากอนามัยจากต่างประเทศ เป็นต้น โครงการวิจัยเครือข่ายประเทศไร้หมอกควันสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบน (Haze Free Country Network in Upper ASEAN) ดำเนินโครงการวิจัยภายใต้แผนวิจัยประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand)

โครงการวิจัยฯ นี้ เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 มีโนบายในการพัฒนา พร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันระดับอาเซียนเพื่อต่อยอดการดำเนินงานในปีที่ 3 โดยมุ่งเน้นการสำรวจและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางการบริหารจัดการปัญหาภัยพิบัติ และหมอกควันทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน รวมทั้งสร้างความตระหนัก และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละประเทศในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและหมอกควัน ซึ่ง วช. หวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาหมอกควันในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนตอนบนได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบในอนาคตต่อไป

]]>